Právní specializace kanceláře


Obchodní právo
 • Právo obchodních korporací a družstev, obchodní rejstřík
 • Zakládání a změny v obchodních společnostech a v družstvech
 • Příprava valných hromad, převodů obchodních podílů a akcií
 • Fúze, akvizice
 • Obchodní závazkové vztahy a vymáhání závazků ze smluv
 • Směnky
 • Mimosoudní a soudní řešení sporů
Občanské právo
 • Závazkové vztahy
 • Nájmy a podnájmy staveb, pozemků, bytů a nebytových prostor
 • Vlastnictví a podílové spoluvlastnictví
 • Společenství vlastníků jednotek
 • Prohlášení vlastníka budovy o vymezení bytových jednotek
 • Katastrální právo
 • Smlouvy o dílo
 • Zástavní práva, podzástavní práva, věcná břemena
 • Náhrada škody a bezdůvodné obohacení
 • Smlouvy kupní darovací a směnné
 • Neplatnost smluv a odstoupení od smluv
 • Smlouvy o půjčce a vymáhání půjček
 • Ručitelská prohlášení
Insolvenční právo
 • Zastupování věřitelů i dlužníků v insolvenčním řízení
 • Podávání přihlášek pohledávek
 • Podávání návrhů na zahájení insolvenčního řízení
 • Zastupování na přezkumných jednáních
 • Zastupování ve věřitelských orgánech
 • Zastupování ve všech typech incidenčních sporů
Pracovní právo
 • Pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
 • Skončení pracovního poměru, nároků na odstupné

Provádíme

úschovy peněz a listin, konverze dokumentů a prohlášení o pravosti podpisu

Náš tým


Mgr. et Mgr. Veronika Kubrychtová

Advokát

Mgr. et Mgr. Veronika Kubrychtová, advokátka a zakladatelka advokátní kanceláře, absolvovala Právnickou fakultu v Plzni, kde získala magisterský titul. Zároveň získala magisterský titul na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, obor Politologie. Své znalosti z oboru politologie a práva propojila v rámci legislativní práce pro poslance Parlamentu ČR. V současné době poskytuje právní poradenství zejména v oblasti práva občanského, obchodního, korporátního, insolvenčního, nemovitostního včetně developerských projektů a zastupuje klienty při soudních sporech. Právní služby poskytuje v jazyce českém, anglickém a italském.

Kontakt
Mgr. Bc. Dan Sabó, DiS., LL.M.

Advokát

Advokát Mgr. Bc. Dan Sabó, DiS., LL.M., je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, na níž vystudoval magisterský obor Právo a právní věda. V oblasti právní vědy dále získal mezinárodně uznávaný titul Master of Law v oboru Obchodní právo. V současné době působí jako samostatný advokát a trvale spolupracuje s naší advokátní kanceláří. Poskytuje právní služby v oblasti práva občanského, obchodního, insolvenčního, procesního práva dále práva dědického a dopravního včetně zastupování klientů při soudních sporech.

Kontakt
Andrea Havlíková

Office manager

Andrea Havlíková zajišťuje administrativní a organizační podporu managementu a celkový chod advokátní kanceláře.

Kontakt
Mgr. Barbora Blahutová

Advokát

Mgr. Barbora Blahutová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde získala magisterský titul. Během svého studia působila jako právní asistent v advokátní kanceláři, vykonala praxi na okresním soudě, okresním státním zastupitelství a účastnila se studijní stáže ve Francii. Před příchodem do naší advokátní kanceláře v roce 2018 pracovala v advokátních kancelářích v Praze poskytujících právní služby českým i zahraničním klientům se zaměřením na generální praxi. Mgr. Barbora Blahutová se specializuje na oblast práva obchodních korporací, právo obchodní, zejména pak na fúze a akvizice a dále pak na právo pracovní, občanské a ochranu osobních údajů. Právní služby poskytuje v jazyce českém, anglickém a francouzském.

Kontakt

Kontakt


Po–Pá: 09.00–18.00 hod., nebo po předešlé dohodě.
Tel.: +420 775 052 666
E-mail: office@vk-legal.cz

Pařížská 1075/5
110 00 Praha 1

IČ: 02297311
Ev. č. ČAK: 18162